Kandidātu personas datu apstrādes politika

 

Šī kandidātu personas datu apstrādes politika informē kā Pārzinis veic kandidātu (personas, kas ir pieteikušās Pārziņa vakantajām pozīcijām, iesūtījušas savu pieteikumu vai CV un / vai tiek apsvērtas pieņemšanai darbā; turpmāk – “Datu subjekts”) personas datu apstrādi atbilstoši Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulai (turpmāk – “Regula”).

1.          Datu pārzinis

Datu subjekta persona datu apstrādes pārzinis ir SIA “LATGRAN”, reģistrācijas numurs: 45403013135, juridiskā adrese: Jaunjelgavas novads, Jaunjelgava, Meža iela 4B, LV-5134, Latvija (turpmāk – “Pārzinis”).

2.          Datu apstrādes nolūki un tiesiskie pamati

Datu subjekta personas dati tiek apstrādāti ar mērķi izvērtēt Datu subjekta kā kandidāta piemērotību vakantajām pozīcijām. Datu subjekta personas dati tiek apstrādāti balstoties uz Regulas 6.panta 1.daļas f) apakšpunktu – apstrāde ir nepieciešama Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai. Pārziņa leģitīmā interese ir tiesiska interese apstrādāt pretendenta saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi.

Gadījumā, ja Datu subjekts piekrīt savu personas datu apstrādei iespējamiem atlases procesiem uz nākotnē vakantām vietām, tad šādā gadījumā personas dati tiek apstrādāti balstoties uz Regulas 6.panta 1.daļas a) apakšpunktu – datu subjekta piekrišana.

3.          Datu kategorijas

Lai sasniegtu datu apstrādes mērķi, Pārzinis var apstrādāt Datu subjekta vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, CV un pieteikumā norādīto informāciju (t.sk. informāciju par iepriekšēju darba pieredzi, izglītību, vēlamo atalgojumu un amatu, u.c.), informāciju par Datu subjekta izpildītajiem testiem un to rezultātiem, kas veikti atlases procesā un citu informāciju, ko Datu subjekts sniedz Pārzinim darbinieku atlases procesā.

4.          Datu saņēmēju kategorijas

Pārzinis var izpaust Datu subjekta personas datus trešajām personām, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams konkrētu mērķu sasniegšanai un ja tam ir tiesisks pamats.

Pārzinis var izpaust Datu subjekta personas datus, cita starpā, šādiem datu saņēmējiem:

a)     Pārziņa grupas uzņēmumiem, ciktāl tas ir nepieciešams administratīvo mērķu sasniegšanai;

b)     Valsts institūcijām, iestādēm, administratīvajām iestādēm, tiesām, prokuratūrām, nodokļu administrācijas iestādēm, u.c.;

c)     Pārziņa sadarbības partneriem, piemēram, auditoriem, advokātiem, tiesu izpildītājiem, citiem speciālistiem un konsultantiem;

d)     Personas datu apstrādātājiem un citām personām, kas Pārzinim sniedz tādus pakalpojumus kā grāmatvedības nodrošināšanas pakalpojumus, IT sistēmu nodrošināšanas un uzturēšanas pakalpojumus, video novērošanas pakalpojumus, transportlīdzekļu uzraudzības un citus pakalpojumus, kā rezultātā var tikt veikta Datu subjektu personas datu apstrāde.

5.          Datu glabāšanas termiņi

Gadījumā, ja Datu subjekts neieņem vakanto amatu, tad Datu subjekta personas dati tiek glabāti 6 mēnešus no atlases procesa beigu brīža. Ja Datu subjekts ir sniedzis piekrišanu datu apstrādei iespējamiem atlases procesiem uz nākotnē vakantām vietām, tad Datu subjekta personas dati tiks glabāti līdz diviem gadiem. Gadījumā, ja Datu subjekta personas dati ir vajadzīgi strīda risināšanai, tad attiecīgie personas dati tiks glabāti līdz strīda atrisinājumam un / vai tiesvedības beigām.

Datu subjekta pieprasījumi un sniegtās atbildes var tikt glabātas līdz 5 gadiem.

6.          Datu subjekta tiesības

Datu subjektam Regulā noteiktajos gadījumos ir tiesības:

1)     piekļūt saviem datiem;

2)     lūgt personas datu labošanu un dzēšanu;

3)     pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu;

4)     pieprasīt izpildīt tiesības uz datu pārnesamību;

5)     iebilst pret datu apstrādi;

6)     atsaukt sniegto piekrišanu;

7)     nebūt vienīgi automatizētas apstrādes (tostarp, profilēšanas) subjektam.

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja tas uzskata, ka Pārzinis viņa personas datus ir apstrādājies prettiesiski.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka lai izpildītu datu subjekta pieprasījumu, Pārzinim var būt nepieciešams apstrādāt papildus personas datus, lai identificētu pieprasījuma iesniedzēju (gadījumos, kad tas ir nepieciešams, lai varētu izpildīt datu subjekta pieprasījumu).

7.          Kontaktinformācija

Gadījumā, ja Datu subjektam rodas kādi jautājumi par tā personas datu apstrādi, kā arī jebkādus pieprasījumu un sūdzības datu subjekts var iesniegt Pārzinim, sūtot uz e-pastu: personals@latgran.com, vai izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju:

SIA “LATGRAN”
Reģistrācijas numurs: 45403013135
Juridiskā adrese: Jaunjelgavas novads, Jaunjelgava,

Meža iela 4B, LV-5134, Latvija

Kandidātu personas datu apstrādes politika pēdējo reizi atjaunota: 2021.gada 19.martā.